රාජ්‍ය ආයතනයන්හි ලංකා දුම්කොළ සමාගම් නිලධාරීන්

From Tobacco Unmasked Sinhala
Jump to: navigation, search
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

දුම්කොළ කර්මාන්තය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන ව්‍යුහයන් හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් සමග සම්බන්ධතා ඇතිකර ගැනීම මගින් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට බලපෑම්වූ අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් නොයෙක් නිදසුන් වාර්තා වී තිබේ.[1][2][3]

දුම්කොළ කර්මාන්තයේ වාණිජමය හා අනෙකුත් අවශ්‍යතාවන් ගෙන් මහජන සෞඛ්‍යය බේරා ගැනීමේ අදහසින් දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ නීතිමය රාමුව (FCTC) පහත නිර්දේශයන් සිදු කරයි;[4][5]

4.8 "දුම්කොළ සමගාම්වල සේවයේ නියුතු පුද්ගලයෙක් හෝ එම සමගාම්වල අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කිසිදු පාර්ශවයක් දුම්කොළ පාලනය හෝ මහජන සෞඛ්‍යය සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති සකසන හෝ ක්‍රියාවට නංවන රාජ්‍ය ව්‍යුහයක, කමිටුවක, හෝ උපදේශක සභාවක සාමාජිකයකු වීමට ඉඩ නොදිය යුතුය."
4.10 "රාජ්‍ය හෝ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල සේවය කරන කිසිදු නිලධාරියෙකුට හෝ සේවකයෙකුට දුම්කොළ සමාගම්වලින් මූල්‍යමය හෝ වෙනත් ආකාරයක කිසිදු ගෙවීමක්, ත්‍යාගයක් හෝ සේවයක් ලබාගැනීමට ඉඩ නොදිය යුතුය."

පහත පින්තූරය 2010 සිට 2015 දක්වා ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ වාර්ෂික වාර්තාවන් අනුසාරයෙන් ලබා ගත් දත්ත අනුව සකසා ඇත. එය පෙන්වන ආකාරයට අදාල කාල පරිච්ඡේදයේ දුම්කොළ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයකම නිළතල හොබවා හෝ දැනටත් හොබවමින් සිටින බව පෙනෙන්නට තිබේ. රාජ්‍ය ආයතනයෙහි දැරූ තනතුර හා පත්වූ වර්ෂය වරහන් තුල දක්වා ඇත.

එලෙස පොදු සේවකයෙකු නිසා දුම්කොළ සමාගම සමඟ බැඳුනු රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන කොටස් තුනකට වෙන්කර දැක්විය හැක:

 • ආර්ථික කටයුතු - ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය , ආර්ථික සංවර්ධන ජාතික සභාව, මුදල් කොමිසම, ජාතික ආයෝජන මණ්ඩලය
 • අධ්‍යාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය - විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම් සභාව, ජාතික මානව සම්පත් සංවර්ධන කවුන්සිලය
 • සත්කාර සේවා - ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය, ලංකා තේ මණ්ඩලය


පින්තූරය: 2010 සිට 2015 දක්වා ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයන්හි හෙබවූ තනතුරු[6][7][8][9]

TobaccoUnmasked සම්පත්

බාහිර සම්පත්

මූලාශ්‍ර

 1. 1.0 1.1 GJ Fooks, AB Gilmore. Corporate Philanthropy, Political Influence, and Health Policy. PLoS ONE 2013, 8(11): e80864. doi:10.1371/journal.pone.0080864
 2. E Crosbie, EM Sebrié, SA Glantz. Tobacco industry success in Costa Rica: The importance of FCTC Article 5.3. Salud Publica Mex 2012; 54:28-38
 3. S Lee, PM Ling, SA Glantz. The vector of the tobacco epidemic: tobacco industry practices in low and middle-income countries. Cancer Causes & Control, 2012 23(1): pp.117-129
 4. World Health Organization. WHO Framework Convention on Tobacco Control, 2005, accessed March 2017
 5. World Health Organization. Guidelines for Implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control, 2008, accessed March 2017
 6. Ceylon Tobacco Company PLC. Annual Report 2015, 2016, accessed March 2017
 7. Ceylon Tobacco Company PLC. Annual Report 2012, 2013, accessed March 2017
 8. Ceylon Tobacco Company. Annual Report 2011, 2012, accessed March 2017
 9. Ceylon Tobacco Company. Annual Report 2010, 2011, accessed March 2017