දුම්කොළ සමාගම්වල තර්ක: බීඩි භාවිතය වැඩිවීම

From Tobacco Unmasked Sinhala
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) 2013 වසරට පසුව පලකළ වාර්ෂික වාර්තාවල බීඩි භාවිතය වැඩිවී ඇති බව චෝදනා කෙරේ. එයට හේතු ලෙස පෙන්වා දෙන්නේ බීඩි මිලට සාපේක්ෂව සිගරට් මිල දැරිය නොහැකි ලෙස ඉහළ යාමයි.[1] [2][3]

2015 වාර්ෂික වාර්තාවේ දී CTC විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2007 වර්ෂයෙන් පසුව (දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී පණත ක්‍රියාත්මක වූ පසු) බීඩී පරිභෝජනය වැඩිවීම පෙන්නුම් කරන ප්‍රස්තාරය පහතින් උපුටා දක්වා ඇත (රූපය 1). මෙහිදී ඔවුන් සමීක්ෂණය කළ නියැදිය හෝ එම පර්යේෂණයට භාවිතා කළ අනෙකුත් ක්‍රම වේදයන් ගැන සඳහනක් නොකරයි. එම ප්‍රස්තාරයට අනුව බීඩි පරිභෝජනය වසර දෙකකින් (2007 සිට 2009 දක්වා) දෙගුණ වී ඉන්පසු එය 40-45% අතර දෝලනය වෙමින් පවතින්නේ සිගරට් පරිභෝජනය 60% ත් අඩු මට්ටමකට පහත දමමිනි.[1] ජනමාධ්‍යද දුම්කොළ සමාගමේ අදහසට සමාන අදහස් දක්වමින් සිගරට් මිල වැඩිවීම නිසා දුම්පානය අඩු නොවී බීඩි භාවිතය වැඩිවූ බව වාර්තා කළහ.[4][5][6]

රූපය 1: 2015 වාර්ෂික වාර්තාවේ දී CTC විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2007 වර්ෂයෙන් පසුව (දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී පණත ක්‍රියාත්මක වූ පසු) බීඩී පරිභෝජනය වැඩිවීම පෙන්නුම් කරන ප්‍රස්තාරය [1]

පරස්පර විරෝධී සාක්ෂි

කෙසේ වෙතත්, සමකාලීන විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ඉහත සොයාගැනීම් වලට වෙනස් ප්‍රථිපල වාර්තා කරයි (වගුව 1). එම පර්යේෂණ ජාතික මට්ටමේ සමීක්ෂණ දෙකක් (STEPS සමීක්ෂණය සහ ADIC Spot සමීක්ෂණය) සහ නාගරික හා ග්‍රාමීය ජනගහනවල සිදුකරන ලද දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සමීක්ෂණ දෙකකින් සමන්විත විය.[7][8][9][10]


වගුව 1: සිගරට් හා බීඩි පරිබෝජනයේ සමානුපාතික අගය පිළිබඳ සිදුකරන ලද විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ප්‍රථිපල [7][8][9][10]


ඉහත දක්වා ඇති සියළු පර්යේෂණ ඔවුන්ගේ නියැදි සහ යොදාගත් විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයන් පැහැදිළිව දක්වා ඇත.[7][8][9][10] මේ දත්ත අනුව පෙනීයන්නේ සිගරට් භාවිතා කරන අඩුම ප්‍රතිශතය 82.4% ක් බවයි (STEPS Survey). කෙසේ වෙතත් STEPS Survey විශේෂයෙන් බීඩි පරිභෝජනය පිළිබඳ වාර්තා නොකරයි.[7] වයස අවුරුදු 15-18 අතර වයස් කාණ්ඩයක් තුළ කොළඹ ප්‍රදේශයේ සිදු කරන ලද සමීක්ෂණය,අවම බීඩි භාවිතය (3.8%) වාර්තා කර ඇත.[10] මොණරාගල ප්‍රදේශයේ සිදු කරන ලද සමීක්ෂණයකින් ඔහු සිගරට් බීම හෝ නොබීම පිළිබඳ නොසලකා බීඩී බොන අය ඇතුළත් ව සිදුකරන ලද්දකින් බීඩි භාවිතය 23.5% ක් වාර්තා කර ඇති අතර එය එය ලංකා දුම්කොළ සමාගම් වාර්තාවේ වාර්තා වන අගයට අඩකින් පමණ අඩු අගයකි.[9]

තව ද, 2014 වර්ෂයේදී මත්පැන් සහ මත්ද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය (ADIC) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික් හයක් තුළ සිදු කරන ලද අධ්‍යනයක් මගින් පෙන්වා දෙන්නේ බිඩි නිෂ්පාදකයින් සහ සිල්ලර වෙළඳුන් විසින් පසුගිය වර්ෂ වලදී බිඩි නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිය දෙකම අඩුවී ඇති බව වාර්තා කර ඇත.[11]

මූලාශ්‍ර

 1. 1.0 1.1 1.2 Ceylon Tobacco Company PLC. Annual Report 2015, 2016, accessed March 2017
 2. Ceylon Tobacco Company. Annual Report 2014, 2015, accessed March 2017
 3. Ceylon Tobacco Company. Annual Report 2013, 2014, accessed March 2017
 4. A. Hemmathagama. Who’s winning the battle against tobacco?, DailyFT, 26 May 2015, accessed March 2017
 5. S. Dambawinna. Beedi, cheaper alternative for the ‘poor man’, The Sunday Times , 27 July 2014, accessed March 2017
 6. MirrorBusiness. Tobacco use growing despite dip in cigarette sales: CTC, 10 March 2015, accessed March 2017
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine, Sri Lanka. Non-communicable Disease Risk Factor Survey, Sri Lanka 2015, 2016, accessed March 2017
 8. 8.0 8.1 8.2 Alcohol and Drug Information Centre Spot Survey July 2015, 2016, accessed March 2017
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 K. M. N. Perera. Level of Empowerment for Tobacco Control and its Correlates among Individuals aged 15 to 59 years in the Monaragala District and Effectiveness of a Community Based Participatory Intervention for Tobacco Control in Palwatte PHI area, MD Thesis, Post Graduate Institute of Medicine, University of Colombo, 2015
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 P. Katulanda, I. K. Liyanage, K. Wickramasinghe, et al. Tobacco Smoking Among School Children in Colombo District, Sri Lanka, Asia-Pacific Journal of Public Health 2015;27(2):NP278–NP287
 11. Alcohol and Drug Information Centre. A qualitative Study on beedi production and consumption In Sri Lanka, 2014, accessed March, 2016