දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ නීතිමය රාමුවෙහි (FCTC) 10 වන වගන්තිය

From Tobacco Unmasked Sinhala
NATA FCTCNew.jpg

දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ නීතිමය රාමුවෙහි (FCTC) 10 වන වගන්තිය මගින් දුම්කොළ නිෂ්පාදන වල පවතින සංඝටක හා ඒවායින් විමෝචනය කරන ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු රජයේ බලධාරීන්ට සහ මහජනයාට අනාවරණය කිරීමට සඳහා පියවර ගැනීමට නිර්දේශ කරයි.[1]

මාර්ගෝපදේශ මූලධර්ම

ගිවිසුමේ පාර්ශවකරුවන් වන සෑම රටක්ම දුම්කොළ නිෂ්පාදන වල පවතින විෂ සහිත සංඝටක සහ ඒවායින් විමෝචනය කරන ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව රජයේ බලධාරීන්ට හෙළි කිරීමට නීති සම්මත කළ යුතුය. දුම්කොළ නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයින් සහ ආනයනකරුවන් ඉහත සඳහන් නීතිවලට අවනත වීමට බැඳී සිටී.[1]

වාසි

දුම්කොළ නිෂ්පාදනවල ආකර්ෂණීයත්වය අඩු කිරීමට මෙය උපකාරී වේ. ඵලදායී දුම්කොළ නිෂ්පාදන රෙගුලාසි නැංවීමට ක්‍රියා කිරීමේදී කිරීමට, ඒවායේ ඇබ්බැහි කාරක බව අඩු කිරීමට සහ / හෝ ඒවායේ සමස්ත විෂ සහිත බව අඩු කිරීමට ද එය උපකාරී වේ.[1]

ක්‍රියාත්මක කිරීම

4 වන පාර්ශවකරුවන්ගේ සමුළුවේ (COP4) දී අර්ධ මාර්ගෝපදේශ සම්මත කරන ලද අතර 5 සහ 6 සමුළුවල දී (COP5 සහ COP6) සංශෝධන සම්මත කරන ලදී.

ඉහත සඳහන් පියවර සම්මත කිරීමට හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට තම රටවල දුම්කොළ පාලන බලධාරීන්ට බලය ලබා දීමට රටවලට නිර්දේශ කරන ලදී.[2]

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කිරීම

2006 අංක 27 දරණ දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී (NATA) පනතේ 40 වන වගන්තියට අනුව, දුම්කොළ නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයින් සහ ආනයනකරුවන් විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන හෝ ආනයනය කරන ලද එක් එක් වෙළඳ නාමයේ සංඝටක හඳුනා ගැනීමට රජයේ විශ්ලේෂක සමඟ සාකච්ඡා කර එකඟ වූ කාල පරාසයන් සහ අවශ්‍යතා අනුව පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතුය. පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (NATA) වෙත යැවීම ඔවුන්ගේ වගකීමයි.

Tobacco Unmasked සම්පත්

මූලාශ්‍ර

  1. 1.0 1.1 1.2 World Health Organization. Framework Convention on Tobacco Control, 2005, accessed March 2017
  2. WHO report on the global tobacco epidemic, 2015.World Health Organization, 2015, accessed March, 2017