අරුණදිසි වෙළඳ (පුද්ගලික) සමාගම

From Tobacco Unmasked Sinhala
Jump to: navigation, search
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

ශ්‍රී ලාංකික සමාගමක් වන අරුණදිසි වෙළඳ (පුද්ගලික) සමාගම, අංක 476, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02 යන ස්ථානයෙහි පිහිටා ඇත. [1]

දුම්කොළ කර්මාන්තය සමඟ ඇති සම්බන්ධතා

අරුණදිසි වෙළඳ සමාගම, අවුරුදු අසූවකට අධික කාලයක සිට ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ බෙදාහරින්නෙක් ලෙස කටයුතු කරයි. [2] [3] [4] ගාමණී හේවාමල්ලික, අරුණදිසි වෙළඳ සමාගමේ නිර්මාතෘවරයා වන අතර ගාමණී බ්‍රදර්ස්; මහනුවර, නිමාලි බ්‍රදර්ස්; මාතලේ, ගැමා ෆාමසූටිකල්ස් සමාගම සහ ඉන්ටර්ෆාම් පුද්ගලික සමාගම යන සමාගම්වල ද නිර්මාතෘවරයා වේ. [5] ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ සිගරට් බෙදාහැරීමේ ඒකාධිකාරිය හරහා කොළඹ, යූනියන් පෙදෙසේ අරුණදිසි මුදලාලි මිලියනපතියෙකු වූ බව සඳහන් වේ. [6]


හොඳම සිගරට් බෙදාහරින්නා ලෙස සම්මානයක් ලැබීම

කලණ හේවාමල්ලික, 2018 වසර වන විට ගැමා ෆාමසූටිකල්ස් සමාගමේ සහ අරුණදිසි වෙළඳ සමාගමේ සභාපති / කලමනාකරණ අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස කටයුතු කරනු ලබයි. [7]


රූපය 1: ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ (CTC) 2014 වාර්ෂික වාර්තාවේ බෙදාහරින්නන් සහ සැපයුම්කරුවන් යන ශීර්ෂය යටතේ කලණ හේවාමල්ලික ලැයිස්තු ගත කර ඇති ආකාරය [2]

ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) විසින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන Pinnacle Awards - 2014 සම්මාන උළෙලේදී, කලණ හේවාමල්ලික විශිෂ්ටතම බෙදාහරින්නන්ට ලැබෙන සම්මානය හිමි කරගත් බව වාර්තා වේ. දුම්කොළ සමාගමේ අලෙවිකරුවන් සහ බෙදාහරින්නන් දිරිගැන්වීම අරමුණු කරගනිමින් මෙම සම්මාන උළෙල සිදුකරන බව සඳහන් වේ. [8]

අනුග්‍රාහකත්වය සහ ප්‍රවර්ධනය

අරුණදිසි වෙළඳ සමාගම සහ එයට අනුබද්ධිත සමාගම් පහත අවස්ථාවලදී අනුග්‍රාහකත්වයන් ලබා දුන් බවට වාර්තා වේ.

Tobacco Unmasked සම්පත්

මුලාශ්‍ර

  1. Sri Lanka Business Database. The Arunadisi Ltd, undated, accessed March 2018
  2. 2.0 2.1 Ceylon Tobacco Company PLC. Annual Report 2014, 2015, accessed March 2018
  3. Ceylon Tobacco Company PLC. Annual Report 2015, 2016, accessed March 2018
  4. Ceylon Tobacco Company PLC. Annual Report 2016, 2017, accessed May 2017
  5. Daily news.lk Obituaries, 11th February 2008, accessed March 2018
  6. , Janice Jiggins. Caste and Family Politics Sinhalese 1947-1976, 1979, accessed March 2018
  7. Sunday Observer. Young entrepreneurs promote trade with Indonesia, 10th January 2010, accessed March 2018
  8. The Island online. Annual ‘Pinnacle Awards 2014, 26th April 2014, accessed March 2018